Úlohy a ciele

  • Vyhľadávať a nadväzovať kontakt so všetkými umelcami maľujúcimi ústami a nohami a presvedčiť ich o výhodách členstva.
  • Chrániť záujmy ťažko invalidných umelcov, najmä zabezpečením komerčného využitia ich diel.
  • Zbieranie a poskytovanie vlastnej a inej literatúry,  medicínskych a iných pomôcok pre členov a štipendistov.
  • Usporiadať pracovné tvorivé dielne (workshop) v rámci ktorých umelci prezentujú vlastnú tvorbu, svoje špeciálne techniky za pomoci odborných lektorov a vymieňajú si skúsenosti.
  • Objavovať nových talentov z okruhu postihnutých osôb